การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะสู่วิชาชีพ ระยะที่ 3 การสะท้อนผล (REFLECTION) “PLC การจัดการเรียนรู้แบบ (CLIL+PBL+CBL+TPACK)” ครั้งที่ 2

Bru Home     Map& Directions     Search BRU
© 2016 Buriram Rajabhat University.

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close