การแสดงร้องสลับพูด “สาวเครือฟ้า”
ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 29 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์