พิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562

ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดย

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

***กำหนดการ ***

เวลา 07.20น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์